झवाड्या गर्लफ्रेंड सोबतचा रोमॅंटिक सेक्स (Hindi sex stories from ONSporn)

मी प्रिया ला जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिचे चुंबन घेऊ लागलो. hindi sex stories from ONSporn तिचा तो मादक देह मी असा काही उपभोगत होतो कि काही विचारू नका. तिचा तो निळ्या रंगाचा वन पीस ड्रेस आणि त्यातून दिसणारी तिची ती कमनीय शरीयष्टी बघून माझा सोटा तर केव्हाच उभा झाला होता. तिला मी कसे ठोकू आणि कसे नको असे मला तर होऊन बसले होते आणि म्हणून तर मी तिच्यावर तुटून पडलो होतो.

तिच्या ड्रेस मधून दिसणारे ते गोलाकार उरोज मी माझ्या हाताने हळू हळू करत दाबत होतो कारण जरी ते मोठे असले तरी ते खूप नाजूक असतील असे प्रिया ला बघून मला वाटत होते. कारण ती दिसायलाच अशी काही नाजूक आणि सुंदर होती की काही विचारू नका. तिचे ते नाजूक ओठ मीही स्मूच करताना पण खूप विचार करत होतो. तिच्या नाजूक ओठांना थोडे जरी जोरात चोकले तर त्यातून रक्त येईल कि काय असे ते इतके नाजूक होते.

तिला मी जेव्हा खाली झोपवले तेव्हा मी तर तिला माझ्या मिठीतच घेतले होते. ती माझ्या त्या भारदस्त बॉडी खाली अशी काही गेली होती कि तिला श्वास पण घेता येईल कि नाही असे वाटत होते. तिला मी खाली झोपवले. मी त्या दिवशी एक मोर पीस आणले होते. कारण प्रिया असा मला नव्हता कि तिला लगेच कपडे काढावे आणि ठोक ठोक ठोकावे. म्हणून तर तिला मी फुल रोमँटिक पद्धतीने ठोकणार होतो.

ते मोरपीस मी तिच्या चेहऱ्यावर ठेवले आणि हळू हळू करत ते मी तिच्या नाकावरून ओठांकडे नेले. तिंचे ते नाजूक आणि गुलाबी ओठ बघून मी तिला म्हणालो “प्रिय तुझे ओठ बघून मला तर असे फील होत आहे कि जणू काही हे तुझे ओठ नाहीत तर गुलाबाच्या फुलाच्या पाकळ्याचाच आहेत.त्यांना कसे आणि किती वेळा जरी मी चाखले तरी माझे मन काही भरेल असे मला वाटत नाही.”

माझे बोलणे ऐकून ती लाजली. ती मला म्हणाली :असा तुझ्या सारखा रोमँटिक बॉयफ्रेंड सगळ्यांनाच मिळत नाही बघ.मी खरेच लकी आहे कि मला तू मिळाला आहे ते. आय लव यु राकेश.”

तुम्हाला समजले असेलच कि प्रिया माझी गर्लफ्रेंड होती. अर्थात ती काही माझी पहिली आणि एकमेव गर्लफ्रेंड नव्हती. माझ्याकडे अश्या खूप जणी होत्या ज्यां मी उपभोगत असे. पण तीची बात काही औरच होती. बाकीच्यांना मी लॉज वर नेले कि लगेच ठोक ठोक ठोकून काढत आणि तिथून बाहेर पडत. पण प्रिया मात्र माझा ठेवणीतला माल होता. तिच्या सारखी मुलगी पटणे हीच मोठी भाग्याची गोष्ट होती.

जसे भुकेला वाघ त्याचे भक्ष लगेच संपवत नाही. hindi sex stories from ONSporn

तो त्याला अगदी मन लावून त्याचा आस्वाद घेत खातो तसेच काहीसे माझे झाले होते. तिला मी असे काही गरम करू लागलो होतो कि काही विचारू नका. तिच्या चेहऱ्यावरून मी गुलाबाचे फुल गोल गोल करत फिरवत फिरवत मी ते खाली आणले.तिच्या छातीच्या उभारांवरून ते खाली वर करत मी ते तिच्या निप्पल्स कडे नेले. त्याच गुलाबाने मी तिच्या निप्पल्स ला हळुवारपणे मारले.

तशी ती शहारली. आता तोच गुलाबा मी सरळ नेला होता तिच्या पायांकडे. तिचा तो ड्रेस मी हळूच खालून वर केला आणि तिचे ते गोरेपान पाय मी ओपन केले. तिच्या गोऱ्या गच्च मांड्या बघून मी इतका काही खुश झालो होतो कि काही विचारू नका. तिच्या गोऱ्या पायांवरून मी ते फुल हळू हळू करत खालून वर आणू लागलो त्यामुळे तर ती अधिकच गरम होत होती.

तिचा ड्रेस मी तिच्या निकर पर्यंत वर केला होता. मग आता मात्र तिला नग्न करायची वेळ आली होती. ते करत असताना मी तिच्या तोंडात तोंड दिला आणि तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिला आता मी न थांबता स्मूच करत होतो आणि ते करत असतानाच मी माझा हात तिच्या मांडीवरून असे काही फिरवत होतो कि तिला तिच्या भांवना अनावर होऊ लागल्या होत्या.

त्यामुळे मला तिचा ड्रेस काढणे खूपच सोपे जाणार होते. तिचा तो मी ड्रेस हळूच काढला आणि तिला मी ब्रा व निकर वर आणले. तिचे आतील कपडे खूपच उंची आणि ब्रँडेड होते. ते ती नेहमी तसलेच वापरत होती कि सेक्स पुरते म्हणून तिने ते तसले घातले होते ते मला माहित नाही. पण ते बघून माझा सोटा खूपच कडक झाला होता. तिला कधी एकदा मी ठोकून काढतो असे मला झाले होते पण मी मग स्वतःला सावरले.

तिच्या ब्रा मधून दिसणारे तिचे गोलाकार उरोज म्हणजे नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीच्या छाती सारखे होते. त्याना जर कोण एकदा तोंडात घेऊन बसले तर ते राञभर पण तिचे उरोज आरामात चोकून काढतील असे तिचे उरोज होते. तिच्या गोलाकार छातीवरून मी ते फुल जसजसे फिरवू लागलो तसे तीच्या छातीचा आकार हळू हळू करत मोठा होऊ लागला होता.

Hindi sex stories

मी मग तसेच ते फुल तिच्या निप्पल्स वरून गोलाकार फिरवत फिरवत ते खाली तिच्या पोटाकडे नेले. तिथे तिची ती खोलगट बेंबी होतीच. मी तिच्या बेंबीला त्या फुलाने अलगद कुरवाळले आणि मग गेलो मी तिच्या जांघेकडे. तिचे पाय मी हळूच बाजूला केले आणि तिची योनी मोकळी केली. मी तिच्या पायामधे जाऊन बसलो. तिच्या योनिवरून मी ते फुल अलगदपणे खाली वर करून फिरवू लागलो.

तिची ती सेक्सी योनी बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. आता मात्र मला स्वतःला कन्ट्रोल करणे अवघड होऊन बसले होते. तिच्या मी पिंडऱ्यांकडे गेलो आणि त्यावरून मी माझी जीभ हळू हळू करत फिरवत फिरवत तिच्या योनीकडे जाऊ लागलो. “आज काय तू मला असे करूनच माझी योनी ओली करून सोडणार आहेस का?” तिने मला लाडीकपणे विचारले.

मी हसलो आणि तिच्या त्या लुसलुशीत मांड्याना माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना मी चावू लागलो. माझे लव बाइट्स मी तिथे असे काही दिले कि माझ्या चावण्याने तिथे लाल लाल असे मस्त व्रण उठले. “हे फक्त तुला आणि मला माहित असावेत म्हणून अश्या ठिकाणी दिले आहेत कि ते कोणालाच समजून येऊ नयेत.” असे म्हणून मी अधिकच जोरात मी तिची मांडी चावू लागलो.

तिच्या मांडीला मी जसे खाऊ लागलो तसे तिने मग माझे दोके धरले आणि ते सरळ तिच्या योनीवर ठेवले. तिची ती गोरीपान योनी मी माझ्या जिभेने हळू हळू करत चाटू लागताच तिच्या योनीचे ते पदर हळू हळू करत मोकळे होऊ लागले होते. तिची योनी अशी काही सेक्सी होती कि जसे त्या अश्लील पिक्चर मध्ये दाखवतात ना मला तर ती तशीच वाटत होती.

माझी जीभ सर सर करत खाली वर होत होती आणि तिची योनी मी चाटून काढत होतेच. खूप वेळ तिच्या योनीला मी चाटून काढले आणि मग तिच्या योनीचे ते नाजूक पदर मी अलगद माझ्या हाताने बाजूला करू लागलो. हळू हळू करत ते पदर जसे मी बाजूला केले तसे मला आतील तो मांसल गुलाबी भाग स्पष्ट्पणे दिसू लागला. तो बघून माझा सोटा इतका कडक झाला होता कि आत तो असाच गळतो कि काय असे मला वाटू लागले होते. hindi sex stories from ONSporn

मी मग तिच्या योनीत पण माझी जीभ घातली. सुरवातीस अगदी थोडी आत गेलेली माझी जीभ नंतर पूर्णपणे आत गेली. तिच्या योनीत असलेला तो तिचा मदसम्त दाणा मी माझ्या जिभेने असा काही चाटू लागलो कि काही विचारू नका. ती कमालीची गरम झाली होती. तीच्या योनीचा आकार इतका मोठा झाला होता कि त्यात माझ्या पूर्ण जिभेला अगदी आरामात येता जाता करता येत होते.

खूप वेळ तिची योनी मी चाटून चाटून त्यातून जेव्हा स्त्रव बाहेर येऊ लागला तेव्हा मग मी बाजूला झालो. मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि तिच्या योनिववरून हळू हळू करत रगडण्यास सुरवात केली. मी तो मग हळूच तिच्या योनीत कोंबू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी तिचे मग दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मग मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो.

माझा वेग आणि आवेग दोन्ही पण इतके प्रचंड होते कि माझ्या हिसड्यानी तिची योनी खूपच जास्त मोठी झाली होती. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि शेवटी मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासुन मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. hindi sex stories from ONSporn

प्रिया सारखा माल खूपच कमी लोकांना मिळतो आणि तिचे पण म्हणणे तेच होते कि माझ्या सारखा बॉयफ्रेंड खूप कमी जणांना मिळतो तो असा अफलातून रोमान्स करून सेक्स करतो.त्यामुळे आम्ही दोहे पण खूप खुश होतो.

ONSporn के साथ, आप किसी भी प्रयास के साथ प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का अनुभव करेंगे।

इंडियन सेक्स स्टोरी का अगला भाग: स्टेप मॉम की चुदाई से किया सेक्स सफर शुरू

 22 views

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Like it? Share with your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-+=