धोब्याने केला भाभीचा गेम (Hindi sex stories from ONSporn)

माझे नाव उदय. माझा व्यवसाय धोब्याचा होता. माझे स्वतःचे इस्त्रीचे दुकान होते. hindi sex stories from ONSporn माझा व्यवसाय तसा खूप वर्षे काही जुना नव्हता. माझे बोलणे लाघवी आणि गोड होते. त्यामुळे गावातील बाकी इस्त्रीच्या दुकानांना जेवढे गिर्हाईक नव्हते तेवढे मला एकट्याला होते. त्यामुळे मनोमन मला आनंद होता.

माझ्याकडे हल्ली गिऱ्हाईकांची प्रमाण खूपच जास्त वाढले होते. मला एकट्याला हा डोलारा सांभाळणे अवघड होऊ लागले होते. म्हणून मी एक मुलगा कामासाठी ठेवून घेतला. नदीवर जाऊन कपडे धुणे त्याचे काम होते. इस्त्री करणे व गिर्हाईकांना देणे माझे काम ठेवले. गिर्हाईकाला कामगारांशी जोडून द्यायचे नाही असा अघोषित नियम आमच्या व्यवसायात होता. ते बरोबर हि होते म्हणा.

सगळेच गिऱ्हाईक काही दुकानात येत नसत. काही गिऱ्हाईक असे होते की त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे कपडे आणावे लागत असत आणि घरपोच द्यावे देखील लागत असे. माझ्याकडे देखील असे खपू गिऱ्हाईक होते. त्यातीलच एक होता भोला सेठ.

भोला सेठ नावाचा भोला असला तरी प्रत्यक्षात तो खूपच चतुर होता. चेंगट सेठ सारखे तो पैसे मोजून खर्च करायचा आणि तरीही त्याचे पोट बेंबीच्या खूप पुढे आले होते. त्याला चालतानाही दम लागत असे. त्याच्या घरी मी नेहमी कपडे आणण्यास जात असे. नाही म्हणायला आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा तरी मला त्यांच्याकडे जावे लागे.

सेठ जास्त करून दुकानातच असे. त्यामुळे घरी त्याची बायकोच कपडे देत असे. गीता भाभी आम्ही तिला म्हणायचो. गीता सेठ सारखी काही ढोली नव्हती. तरी फार काही कमनीय बांध्याची देखील नव्हती. पण नाकी डोळी नीटस होती. तिच्या मागून साडी घालण्याच्या पद्धतिने ती तशी बरी दिसायची. सेठ आणि तिच्या वयात खूपच अंतर होते.

खूप महिने मी त्यांच्याकडे जात होतो. सेठ नसताना देखील दुपारच्या वेळी मी कपडे घेण्यास गीता भाभी कडे जात असे. त्यामुळे गीता आणि मी एकमेकांना चांगले ओळखत होतो. कपडे देताना गीता अगदी काटेकोर पणे मोजून देत असे. मी खाली जमिनीवर बसून कपडे मोजायचो आणि ती उभे राहून वाकून मला कपडे दाखवायची.

मुळातच ती साडी मागून घालायची त्यामुळे तिचे पोट बऱ्यापैकी उघडे दिसत असे. त्यातून दिसणारी तिची खोल बेंबी खूपच सुंदर दिसत असायची. मी काही धुतल्या तांदळा सारखा नव्हतो. त्यामुळे माझी नजर तिच्या बेंबीकडे नेहमी असायचीच. तोकडा पदर तिचे भरदार उरोज झाकण्यास असमर्थ असे. hindi sex stories from ONSporn

ती कपडे मोजून देताना खाली वाकली कि तिच्या उरोजांचे दर्शन मला होत असे. त्या भरदार उरोजांची फट बघितली की माझा सोटा वळवळ करू लागे. ती खाली वाकली कि माझी नजर तिच्या फटीतून आत काही अजून दिसते का ते बघायची धडपड करू लागे.
कपडे दाखवता दाखवता मधेच कधीतरी तिची साडी पायाच्या बाजूने वर उचलली जाई. त्यामुळे तिचे बऱ्यापैकी गुडघ्यापर्यंत पाय उघडे पडत असत. तिचे ते तुळतुळीत गोरेपान पाय बघितले कि माझ्या अंगावर काटा मारत असे. मी कधी एकदा तिच्या आतपर्यंत काही दिसेल हे बघत असे. तिला देखील हे माहित होते कि मी तिच्याकडे चोरून बघतो ते.

एके दुपारी मी तिच्याकडे कपडे आणण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा कपडे देता देता ती म्हणाली “हे बघ सदा आज मी जे कपडे देणार आहे ते खूप जास्त आहेत आणि मला ते अगदी म्हणजे अगदी स्वच्छ धुवून हवे आहेत.”

“भाभी देतो ना. तुम्ही म्हणाल तेवढे स्वच्छ करून देतो” मी म्हणालो आणि मी हसत तिच्या उरोजांकडे नजर फिरवली.

त्यावर ती हसली आणि म्हणाली “तू हल्ली खूप चावट झाला आहेस सदा”.

“अहो नाही भाभी. खरच सांगत आहे मी.” मी म्हणालो.

“बर मला सांग किती स्वच्छ कपडे तू करू शकतोस” तिने मला विचारले.

रावरंग बघून माझ्या लक्षात आले कि सावज आज पट्ट्यात येऊ शकेल. मी म्हणालो “खूपच शुभ्र करू शकेन मी कपडे. पण हो तुमच्या पयाइतके नाही” असे म्हणून मी माझी नजर तिच्या पायांकडे उघड्या पिंडाऱ्यांवर नेली.

“गप्प बैस सदा. काहीही काय बोलतोयस” ती म्हणाली आणि लाजली. पण तिने पाय झाकून घेतले नाहीत.

“अहो भाभी खरंच बघा बरं तुमचे पाय किती गोरेपान आहेत. मला सांगा तुम्ही काही क्रीम लावता का?” मी म्हणालो.

“नाही रे काही नाही लावत” तिचे उत्तर आले.

“छे मला काही पटत नाही. गुडघ्यापर्यंत तुम्ही नक्कीच काही तरी क्रीम लावत असाल. त्यावर असे इतके सुंदर पाय असणे शक्यच नाही” मी तिला फुलवायला सुरवात केली. hindi sex stories from ONSporn

“अरे बाबा तुला कस समजावू. हे नैसर्गिकच आहेत.तुला शंका असेल तर तू स्वतः बघू शकतोस” ती म्हणाली.

त्या एका वाक्याबरोबर मला काय समजायचे ते समजले. मी माझा हात तिच्या पिंडाऱ्यांवर ठेवला. अलगद मी माझा हात फिरवू लागलो. हळू हळू हात फिरवत फिरवत मी तिची साडी गुडघ्याच्या वर घेतली. क्षणात तिच्या गोऱ्या पान मांड्या माझ्यासमोर उघड्या पडल्या. ते बघून मला घाम फुटला. त्या लुसलुशीत मांड्या बघून माझा लंड ताठर झाला होता.

Hindi sex stories

“बघ झाला का समाधान” ती म्हणाली.

“नाही भाभी तुम्ही इतक्या गोऱ्या सगळीकडेच आहात का?” मी विचारले.

“हो सगळीकडे. तुला बघ हवं तर” ती म्हणाली.

मी लगेच कामाला लागलो. मी तिची साडी अजून वर कमरे पर्यंत घेतली. आत बघतो तर काय भाभी ने निकर घातलीच नव्हती!! ती निकर घालत नाही असे तिने मला सांगितले. मी तिच्या लुसलुशीत मांड्यांवरून हात फिरवू लागलो. आता माझा मोर्चा तिच्या मला रोज दिसणाऱ्या उरोजांकडे गेला. मी तिचे ब्लाउज खोलले आणि तिची कबुतरे चटकन बाहेर आली.क्षणभर मला वाटले कि सेठ कधी तिला ठोकायचे लांब कधी तिचे उरोज तरी दाबत असेल का.

तिचे गुलाबी स्तनाग्रे मी तोंडात घेऊन चावू लागलो. ती गरम झाली होती. माझे हात त्यांचे काम लीलया करू लागले होते. सरसर करत माझे हात तिच्या उरोजांवर तिच्या बेंबी पर्यंत आणि नितंबापासून तिच्या योनी पर्यंत फिरत होते.

मी तिची साडी फेडली आणि तिला पूर्ण नागडी केली. मला रोज धाक देणारी भाभी आज माझ्यासमोर नागडी उभी होती. तिचे ते गोरेपान शरीर माझ्यासाठी मांसाचा गोळाच होता. मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मी तसेच शेजारच्या सोफ्याशेजारी नेले. तिचा एक पाय त्या सोफ्यावर ठेवला आणि मी खाली जमिनीवर बसलो. खालून मला तिची गोरीपान योनी दिसत होती. मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. माझी जीभ अगदी सहज तिच्या योनी च्या आत पर्यंत जात होती. तिच्या योनीतुन झिरपणारे पाणी मी पित होतो. त्या वासाने मी बेभान झालो होतो.

तिच्या योनीचे पदर अगदी चित्रपटांत दाखवतात तसे होते. एकेक पदर मी माझ्या जिभेने चाटत होतो. गुलाबी रंगाचे ते पदर मध लागलेल्या पोळ्यासारखे मला गॉड लागत होते. मी ते खात होतो, चावात होतो. माझ्या तोंडाचे हिसडे तिला खालून बसत होते आणि ती वरच्या बाजूला ढकलली जात होती. मी खूप वेळ तिची योनी चाटून खाऊन काढली आणि तिला ठोकण्यासाठी तयार केले.

आता मी उभा राहिलो. मी तिला तशीच सोफ्यावर उत्तानी वाकवली आणि मागून मी तिच्या योनीत माझा लंड खुपसला. मला वाटले ती ओरडेल. पण भाभी तर महा बिलंदर निघाली. तिने माझा सोटा अगदी सहजपणे तिच्या योनीत सारून घेतला होता. मी हिसडे मारायच्या आधीच तिने तिची कंबर मागे पुढे करायला सुरवात केली. तिला संभोगाची नितांत गरज होती.तिची ती गोरीपान लुसलुशीत गांड टरबूजसारखी दिसत होती. hindi sex stories from ONSporn

तिचा जोश बघून मला चेव आला. मी माझी संपूर्ण ताकद पणाला लावली आणि तिला मागून दणके देऊ लागलो.

तिचे लोम्बणारे उरोज फणसा सारखे दिसत होते. माझ्या हातात मी ते उरोज घट्ट पकडले होते आणि माझा सोटा मी सर सर करत मागे पुढे करत होतो. मधेच मी तिच्या कमरेला पकडून मला हवी तशी तिला वाकवत होतो. त्यामुळे मला टिकला दणके देताना अगदी व्यवस्थित पोजिशन घेता येत होती.
माझ्या दणक्याने भाभी चे ते तूप रोटी चे शरीर थूल थूल करत हालत होते. मी दणक्यावर दणके देत होतो आणि भाभी मला तसेच प्रतिसाद देत होती. अखेरीस मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात खुपसला. सुरुवातीस माझा लंड तोंडात घेण्यास नकार देणारी भाभी लगेचच त्यात रमली. तिने माझा सोटा चोकण्यास सुरवात केली.

अवघ्या पंधरा मिनिटांमध्ये माझ्या सोट्यातून पांढऱ्या रंगाचा स्त्राव बाहेर आला आणि तिचे तोंड माझ्या वीर्याने माखले. मी तसाच थोडावेळ माझा सोटा तिच्या तोंडात ठेवला आणि तिचे मन तृप्त केले. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी भाभीला ठोकून काढले. तेव्हापासून सेठ कडून मला कपड्याची ऑर्डर आठवड्यातून चार वेळा येऊ लागली. मला ठोकायला हि मिळत होते आणि वर पैसे पण मिळत होते. hindi sex stories from ONSporn

ONSporn के साथ, आप किसी भी प्रयास के साथ प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का अनुभव करेंगे।

इंडियन सेक्स स्टोरी का अगला भाग: बस मध्ये लंड पकडून शेतात गांड मारली

 40 views

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Like it? Share with your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-+=