माझा गे फ्रेंड (Hindi sex stories from ONSporn)

मी त्या दिवशी फ्लॅट मध्ये एकटाच होतो. काय करायचे या विचार hindi sex stories from ONSporn असताना मला लक्षात आले कि माझा मित्र पण रिकामाच होता. आम्ही दोघे शाळेतील मित्र होतो. पुढे पण आम्ही कॉलेज ला एकत्र होतो. नोकरी पण एकत्रच करत होतो. त्यामुळे आमचे दोघांचे चांगलेच जुळत होते. त्यातच सगळ्यात चांगली गोष्ट अशी होती कि आम्ही दोघे रिलेशन मध्ये होतो.

त्याचे नाव रघु होते. रघु दिसायला खूपच देखणा होता. बारीक चणीचा असलेला रघु पहिल्यापासून बुजलेल्या स्वभावाचा होता. गोरा होता हि एक त्याची खूप मोठी जमेची बाजू होती. तो आधी पासूनच माझ्यावर अवलंबून होता. त्यामुळे ती माझी गर्लफ्रेड असल्या सारखेच होते. त्याच्या बरोबर उलट मी होतो. दिसायला राकट, उंच, पिळदार शरीरयष्टी आणि भेदक नज़र. यामुळे मी समोरच्याच्या ठाव घेत असे.

रघु ला मी कॉलेज ला असताना पहिल्यांदा ठोकले होते. त्याचे झाले असे होते. त्या दिवशी मी एकटाच फ्लॅट मध्ये होतो. तेव्हा मी त्याला बोलावून घेतले होते. तो आला तेव्हा बाहेर पाऊस खूप पडत होता. रात्र पण बऱ्यापैकी झाली होती. त्यामुळे मी त्याला माझ्याकडेच राहायला सांगितले. तो पण लगेचच तयार झाला. आम्ही दोघांनि जेवण केले आणि गप्पा मारत बसलो.

रात्री झोपताना मी मी कपडे बदलू लागलो.माझ्या मनात असे काहीच नव्हते. त्यामुळे मी शर्ट व पॅण्ट काढली आणि कपडे बदलू लागताच तो माझ्याकडे आला आणि म्हणाला “राक्या तुझी बॉडी मस्त आहे कि रे लेका. जिम करतो कि काय तू?”

असे म्हणून त्याने माझ्या छातीला सरळ स्पर्श केला. मला वाटले जसे बाकी मुले एकमेकांची मापे काढतात तसे हा पण करत असेल. त्यामुळे मी काही लक्ष न देता त्याचे बोलणे हसण्यावारी नेले. पण तो माझ्याशी जास्तच लगट करू लागला. माझ्या दंडाला सुरवातीस त्याने हात लावला आणि मग हळू हळू करत माझ्या बॉडी ची तारीफ करत करत त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरू लागला. मी अलर्ट झालो.

तेव्हा मात्र मला समजले कि हे गणित काही तरी वेगळे आहे. मी त्याचा हात एकसारखा माझ्या शरीरावरुन फिरू लागला होता. त्याला मी रोखले आणि म्हणालो “रघ्या अरे काय करत आहेस तू हे? वेडा आहेस का?”

“काही नाही रे. तुझी बॉडी बघत आहे. तू जरा शांत बस आणि मला तुझी बॉडी बघू दे. हे बघ इतकी चांगली बॉडी असून काही उपयोग नाही जोवर त्या बॉडी ला थोडे वंगण मिळत नाही. समजले का तुला?” असे तो म्हणाला.

“हो पण म्हणजे काय म्हणायचे आहे तुला?” मी असे विचारातच तो मला म्हणाला “तू फक्त शांत बस आणि मी जे करतो आहे त्याचा आनंद घे.

एक स्वर्गप्राप्तीचा आनंद तुला होईल असे तुला काही तरी आहे मिळेल. तू मला फक्त विरोध करू नको. ” असे म्हणून त्याचा हात त्याने पुन्हा वर खाली करत माझ्या छातीवरून फिरवायला चालू केला.

त्याचा हात कमालीचा नाजूक होता. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मला पण आता गुदगुल्या होऊ लागल्या होत्या. मी स्वतःला रोखायचा खूप प्रयत्न केला पण काह उपयोग झाला नाही. मी स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले. मग काय विचारायची सोय राहिली नाही.

त्याने माझा पूर्ण ताबा घेतला. माझ्या दोन्ही हाताना त्याने वर केले. माझ्या काखेत त्याने त्याचे तोंड घातले आणि माझ्या शरीराच्या येणाऱ्या घामाचा वास तो घेऊ लागला. डोळे मिटून आपण जसे एखाद्या गोष्टीचा आनंद घेतो तसा तो माझ्या घामाचा आनंद घेऊ लागला. माझ्यासाठी हि गोष्ट नवीन होती. सुरवातीस मला गुदगुल्या झाल्या पण मग मला ते आवडू लागले. मी पण त्याचा आनंद घेऊ लागलो. hindi sex stories from ONSporn

त्याने मग माझ्या बॉडी शी खेळायला चालू केले. माझी पिळदार शरीरयष्टी त्याच्यासाठी एक पर्वणीच होती. त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या काखेत घालून तो फिरवू लागला. त्याची जीभ इतकी नाजूक होती कि एखाद्या मऊ मुलायम कपडा फिरत आहे असे मला वाटू लागले. तो सर सर करत माझ्या काखेला खात होता.

त्याची जीभ फिरवत फिरवत त्याने माझ्या छातीकडे आणि माझ्या स्तनाना तो चोकू लागला. माझे छोटे छोटे निप्पल्स त्याने तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकून चोकून बाहेर आणू लागला. आता मात्र मी प्रचंड गरम झालो. त्याने तसेच खाली सरकत सरकत माझ्या बेंबीकडे त्याचा मोर्चा वळवला. माझ्या खोलगट बेंबीत त्याची जीभ घालून तो तिला कुरवाळू लागला.

आता तो खाली गुद्यांवर बसला होता. त्याने त्याचे हात माझ्या गांडीवर ठेवले होते आणि तो माझ्या शॉर्ट शी खेळू लागला होता. त्याने दातात माझ्या शॉर्ट ची नाडी पकडली आणि अलगद पणे बाहेर ओढली. बाहेर ओढताच माझी शॉर्ट खाली पडली आणि मी निकर वर आलो.

माझा तो भलामोठा सोटा माझ्या निकर मध्ये कधी एकदा बाहेर येतो अश्या आविर्रभावात लपून बसला होता. कमालीचा फुगीर झालेला माझा त्या निकर मधील सोटा बघून तो वेडा झाला आणि मला म्हणाला “बाप रे बाप. किती मोठे आहे रे तुझे हे हत्यार. आणि आजवर याला लपवून का ठेवले होते? हि लववून ठेवायची गोष्ट नाही. याची जागा इथे निकर्म मध्ये नाही तर माझ्या तोंडात आहे”

असे म्हणून त्याने त्याचा हात माझ्या निकर वर ठेवून माझ्या सोट्याला मसाज करायला चालू केले.

त्याचा हात लागतच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. त्याने पुन्हा एकदा त्याच्या दाताने माझी निकर काढायला चालू केली. क्षणात माझी निकर त्याने उतरवून मला पूर्णपणे नग्न केले. माझा प्रचंड मोठा आणि शिरा दिसणारा सोटा बघून तो लाळ घोटू लागला.

त्याने त्याचे हात पुन्हा एकदा माझ्या गांडीवर ठेवले आणि माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. इतका मोठा सोटा तोंडात घ्यायची त्याला सवय नसावी. त्यामुळे त्याला त्याच्या तोंडात सामावून घेण्यासाठी अडचण होत होती. पण त्यामुळे त्याच्या तोंडात माझा सोटा आत बाहेर होत असताना प्रचंड घर्षण होत होते आणि ते मला अधिक गरम करत होते. hindi sex stories from ONSporn

खूप वेळ चोकून झाल्यावर त्याला मी बाजूला करताच तो मला घेऊन बेडरूम मध्ये गेला. त्याने त्याचे कपडे काढले आणि तो पण पूर्ण नग्न झाला. त्याची गोलाकार आणि गोरीपान गांड तो माझ्याकडे करून उभा राहिला आणि मला म्हणाला “आज तुझ्या सोट्याला कसे खुश करतो बघच तू”

असे म्हणून तो गुडघ्यावर बसला. त्याची गांड माझ्याकडे आली होती. मी पुढे गेलो. त्याच्या गांडीचे काप हाताने बाजूला केले. त्याच्या भोकात मी माझ्या तोंडात हात घालून ओली केलेली दोन बोटे सुरवातीस अलगदपणे सारली. हळू हळू करत ती बोटे पूर्ण आत जाताच मी अजून दोन बोटे त्यात घातली. ती पण अगदी आरामात आत जाताच माझ्या लक्षात आले कि त्याचे भोक आता मोठे झाले आहे.

मी मग माझा सोटा त्याच्या गांडीच्या भोकात सरकवला. त्याच्या खांद्याला मी माझ्या हाताने पकडले आणि जोरजोरात त्याला हिसडे देण्यास सुरवात केली. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलॊ. माझ्या प्रचंड वेगांच्या हिसड्यानी तो चांगलाच घाईला आला. त्याला माझे हिसडे सोसवत नव्हते पण त्याला आजवर माझ्या सारखे कोणी ठोकले नसल्यायन त्याला ते आवडत पण होते.

त्याला मग मी पुन्हा बाजूला केले आणि खाली पाठीवरझोपवले . पाठीवर झोपवताच त्याचा लुळा पडलेला सोटा माझ्या समोर आला. त्याला मी हाताने बाजूला झुरळ फेकल्या सारखे केले. त्याचे पाय फाकवले आणि त्याच्या गांडीत खालून पुन्हा एकदा माझा सोटा कोंबला.

माझे दोन्ही हात मी बेड वर ठेवले आणि जोरजोरात त्याला दणके देऊ लागलो. त्याला प्रचंड आनंद मिळत होता. आह आह आह आह करत तो माझे हिसडे उपभोगत होता. त्याचे दोन्ही पाय मी मधेच माझ्या हातानी पकडून त्याची गांड जमेल तितकी उघडी करत होतो. उघडी होताच मला पोजिशन घेण्यास सुलभता येत होती. hindi sex stories from ONSporn

मी प्रचंड वेगाने त्याच्या गांडीला ठोकत होतो. पुढे झुकून मधेच मी माझे तोंड त्याच्या तोंडात देऊन त्याचे मनसोक्तपणे होतो. आम्ही दोघेपण प्रचंड घामेघूम झालो होतो. आमच्या शरीरातून घामाच्या धारा निघत होत्या. त्या घामाच्या वासाने त्याच्या भावना अधीकच उत्तेजित होत होत्या. त्यामुळे तो मला प्रचंड ताकदीने मला त्याच्यावर उडवून घेत होता.

प्रचंड वेगाने ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला. बाहेर काढताच तो जागचा उठला. त्याने माझ्या गोट्या त्याच्या तोंडात घेतल्या. गोट्या चोकत चोकत त्यांना ओढत ओढत त्याने पुन्हा एकदा माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला सुरवात केली. क्षणात त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले.

मनोशक्तपणे माझे वीर्य पिऊन झाल्यावर त्याने चाटून चोकून माझा सोटा साफ केला आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हापासून मी रघू ची गांड नियमितपणे मारू लागलॊ होतो.

ONSporn के साथ, आप किसी भी प्रयास के साथ प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का अनुभव करेंगे।

इंडियन सेक्स स्टोरी का अगला भाग: मामा की बेटी की कुँवारी चूत 

 43 views

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Like it? Share with your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

-+=